Public affairs omvat alle activiteiten die erop gericht zijn de politieke besluitvorming te beïnvloeden in het voordeel van een bepaald belang. Het gaat hierbij om het strategisch inzetten van communicatie en relatiebeheer om goodwill en begrip te kweken bij beleidsmakers en opiniemakers. Belangrijke public affairs activiteiten zijn onder meer lobbyen, stakeholdermanagement, issue management en crisiscommunicatie. Het doel is om een gunstig klimaat te scheppen voor de realisatie van organisatiedoelen. Daarvoor is een grondige kennis vereist van politieke en bestuurlijke processen, evenals een fijnmazig netwerk binnen overheid en politiek. Public affairs professionals moeten de belangen van hun organisatie kunnen vertalen naar overtuigende beleidsargumenten en deze op het juiste moment bij de juiste personen onder de aandacht brengen.

Den Haag: het kloppend hart van de Nederlandse politiek

Voor Nederlandse organisaties speelt public affairs zich grotendeels af in Den Haag. Hier zetelen immers regering en parlement, en zijn vrijwel alle ministeries en planbureaus gevestigd. Public affairs Den Haag draait dan ook om het opbouwen en onderhouden van relaties met Haagse beleidsmakers en politici. Daarbij gaat het zowel om bewindspersonen en Kamerleden als om hoge ambtenaren bij departementen en uitvoeringsorganisaties. Wie invloed wil uitoefenen op wet- en regelgeving of overheidsbeleid ontkomt er niet aan om contacten te leggen in politiek Den Haag. Dat geldt voor individuele organisaties, maar ook voor branche- en belangenverenigingen. Den Haag vormt het podium waar uiteenlopende maatschappelijke belangen tegen elkaar afgewogen worden. Een actieve public affairs strategie is onontbeerlijk om de stem van een organisatie hierin doeltreffend te laten doorklinken en de politieke besluitvorming in de gewenste richting te buigen. Tegelijkertijd is het zaak om de activiteiten in Den Haag te verbinden met de achterban van de organisatie en met regionale stakeholders. Zo ontstaat een krachtig samenspel tussen centraal en decentraal niveau.

Sectoren die actief aan public affairs doen

Hoewel elke sector te maken krijgt met politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, zijn sommige sectoren nadrukkelijker actief in public affairs dan andere. Dit hangt samen met de mate van overheidsregulering en het strategisch belang van overheidsbeleid voor de sector. Traditioneel voeren sectoren als energie, telecom, transport en financiële dienstverlening een actief public affairs beleid vanwege de grote impact van regelgeving op hun business. Maar ook sectoren als zorg, onderwijs, woningcorporaties en goede doelen hebben de laatste jaren public affairs hoog op de agenda staan. Zij zien zich geconfronteerd met belangrijke beleidswijzigingen die hun functioneren raken. Daarnaast proberen steeds meer individuele bedrijven en instellingen de politieke besluitvorming te beïnvloeden, of ze nu actief zijn in retail, technologie, industrie of zakelijke dienstverlening. Elke organisatie met een maatschappelijke rol heeft er baat bij om actief het gesprek aan te gaan met politiek en overheid. Zo kan zij haar belangen behartigen, haar reputatie beschermen en bijdragen aan een gunstig ondernemingsklimaat. Effectieve public affairs vereist wel dat de aanpak is toegesneden op de specifieke kenmerken en gevoeligheden van de sector.

Het belang van een strategische en ethische aanpak

Een doeltreffende public affairs strategie vergt een zorgvuldige analyse van het krachtenveld, een scherpe boodschap, de juiste ingangen en een uitgekiende timing. Daar komt nog het nodige lobbywerk bij kijken om politieke steun en draagvlak te verwerven. Vanwege dit complexe samenspel van inhoud en toegang kiezen veel organisaties voor de ondersteuning van een gespecialiseerd public affairs bureau, zoals Public Matters. De adviseurs daar beschikken over actuele dossierkennis, een breed netwerk en ruime ervaring met het zorgvuldig opbouwen van invloed. Tegelijkertijd is het van groot belang dat public affairs activiteiten op een integere en transparante manier worden uitgevoerd. Organisaties zijn gebaat bij een betrouwbare, constructieve relatie met beleidsmakers en politici. Heldere gedragscodes en zorgvuldige monitoring van de eigen belangenbehartiging zijn dan ook essentieel voor het welslagen van public affairs op de lange termijn.